ทุกวันนี้เมืองที่เราใช้ชีวิตยังมีหลายอย่างไม่ได้เป็นแบบที่เราวาดฝันไว้ใช่ไหม?

เราเองในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีทางตรงและทางอ้อมก็ควรได้ร่วมออกแบบการใช้งบประมาณของเมืองเพื่อสร้างเมืองในแบบที่เราต้องการได้

ถ้างั้นขอชวนมาลองเริ่มต้นที่เมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครกันก่อนเลย!!

โปรเจกต์นี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ตั้งใจให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมทดลองออกแบบงบประมาณ
ที่จะผลักดันให้เมืองของเราน่าอยู่ สร้างสังคมที่ดี (Good Society)
โดยเริ่มจากกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นต้นแบบส่งต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ

Share

รู้หรือไม่
กรุงเทพมหานครวางแผนพัฒนาระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2556-2575) ขึ้นมาเพื่อจะก้าวไปสู่การเป็น

“มหานครแห่งเอเชีย”

แล้วปี 2565 เรากำลังเดินมาถึงครึ่งทางแล้ว

แต่ทุกวันนี้...กรุงเทพมหานครก็ยังดูไม่เหมือนเมืองในฝันที่เราวาดไว้ใช่ไหม?
แล้วอะไรล่ะที่ยังเป็นปัญหาที่ค้างคาใจคุณอยู่ทุกวันนี้

(คลิกเพื่อเลือกปัญหา)

น้ำเน่าเสีย ขยะ ฝุ่นละออง

พื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ

การทุจริตคอร์รัปชั่น

สาธารณูปโภคพื้นฐานให้ผู้พิการ

ระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน

แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม

การจัดระบียบความหนาแน่นของเมือง

ความจริงแล้วหลาย ๆ ประเด็นปัญหาคาใจอยู่ อยู่ในแผนพัฒนา 20 ปี เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” โดยแบ่งเป้าหมายย่อยออกเป็น 7 ด้าน

แล้วใน 7 ด้านนี้ที่ผ่านมาคุณคิดว่ากรุงเทพฯ ทำได้ดีมากแค่ไหน ลองมาให้คะแนนกันหน่อย

(คลิกเพื่อเลือกให้คะแนน)

ค่าเฉลี่ยทุกคน

คะแนนของคุณ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

เพื่อพัฒนาสู่มหานคร 7 ด้านนั้น ลองมาดูกันว่ากรุงเทพฯ ใช้งบประมาณปี 2561 - 2565 กับเรื่องเหล่านั้นยังไงบ้าง?

การใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครทั้ง 7 ด้าน
ในปี 2561-2564

(สามารถเลือกดูรายด้านได้)

฿ | งบที่หน่วยงานขอได้ ฿ | งบที่กรุงเทพตั้งไว้ในแผนฯ
(หน่วยล้านบาท)

ส่วนใหญ่การขอใช้งบประมาณของหน่วยงานจะขอไม่เกินการจัดทำแผนพัฒนา แต่จะมีบางเลขที่งบประมาณที่หน่วยงานขอจะเกินตามแผนฯ โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้

  1. หน่วยงานแต่ละหน่วยในปีนั้นมีเป้าหมายการดำเนินการเป็นเป้าเดียวกัน แต่ลักษณะโครงการเป็นตามแต่ละหน่วยงานที่ต้องดำเนินการ ทำให้ผลรวมของงบประมาณในเป้าหมายนั้นสูงกว่าแผน
  2. เป้าหมายนั้นสำคัญและเร่งด่วน กรณีที่เป้าหมายใดสำคัญและต้องจัดการจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นความสำคัญแรกและลดหลั่นกันไป ทำให้บางปีเป้าหมายนั้นสูงกว่าแผน
  3. ราคาและค่าแรงต่างๆมีการปรับเปลี่ยนทุกปี ทำให้เลขที่ของบประมาณสูงกว่างบประมาณในแผนที่วางไว้ได้ ซึ่งในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นแผนถูกวางระยะยาว 20 ปี ทำให้ส่งผลต่อตัวเลข

ขอย้ำว่า! งบประมาณที่ลองเล่นก่อนหน้านี้ยังไม่ใช่ “งบประมาณเบิกจ่ายใช้จริงๆ”

ถึงแม้ว่ากรุงเทพมหานครได้จัดทำและมีระบบติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณก็จริง

แต่ส่วนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ยังไม่มีข้อมูลงบฯ ที่ใช้จริงในแต่ละโครงการอย่างครบถ้วน

ได้แต่หวังว่ากรุงเทพมหานครจะเปิดเผยและอัพเดทข้อมูลอย่างครบถ้วนในเร็ววัน เราจะได้เอาข้อมูลมาแสดงให้ทุกคนดูกันได้

ลองกดเพื่อเข้าไปดูระบบ

หมายเหตุ : ทางทีมได้สอบถามไปยังหน่วยงานและได้รับคำตอบว่า เป็นเรื่องเฉพาะภายในของเจ้าหน้าที่เท่านั้น และข้อมูลไม่ครบทั้งหมด เพราะไม่รู้ว่าประชาชนต้องการอ่านอะไรจึงใส่แค่นั้น

ตัวอย่างโครงการที่เกิดขึ้นจริงปี 2564 ในแต่ละด้าน พอจะมีโครงการไหนที่เคยได้เห็นหรือได้ยินกันบ้างไหม?

เริ่มต้นโครงการ : November 27, 2020

สิ้นสุดโครงการ : September 30, 2021

สถานะ : กำลังดำเนินการ

โครงการติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่พระนครใต้

ผลลัพธ์ : เพื่อลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง

งบประมาณที่ได้รับ : 14,980,000 บาท

งบประมาณที่ได้ใช้ไป : -

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานวิศวกรรมจราจร/สํานักการจราจรและขนส่ง

เริ่มต้นโครงการ : October 1, 2020

สิ้นสุดโครงการ : September 30, 2021

สถานะ : กำลังดำเนินการ

โครงการติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่พระนครเหนือ

ผลลัพธ์ : เพื่อลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง

งบประมาณที่ได้รับ : 7,593,000 บาท

งบประมาณที่ได้ใช้ไป : -

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานวิศวกรรมจราจร/สํานักการจราจรและขนส่ง

เริ่มต้นโครงการ : October 1, 2020

สิ้นสุดโครงการ : September 30, 2021

สถานะ : กำลังดำเนินการ

โครงการเช่ารถเก็บขยะมูลฝอยแบบอัดขนาด 5 ตัน ระยะที่ 7

ผลลัพธ์ : เพื่อไม่ให้เกิดปัญหามูลฝอยตกค้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

งบประมาณที่ได้รับ : 224,405,600 บาท

งบประมาณที่ได้ใช้ไป : 90,212,215 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล/สํานักสิ่งแวดล้อม

ในปีถัดไป 2565 กรุงเทพมหานครจะมุ่งพัฒนาและขับเคลื่อน “มหานครทั้ง 7 ด้าน” ให้เกิดขึ้นต่อไป


ถ้าบางส่วนของงบฯ ที่คุณมีส่วนช่วยตัดสินใจให้ถูกใช้อย่างตรงจุดได้ (Bangkok Budgeting)


คุณคิดว่าควรนำไปพัฒนากับเรื่องอะไรบ้าง?

เลือกโครงการที่อยากพัฒนาเลือกได้ 3 โครงการ

ปรับปรุงระบบจัดการขยะ

(มหานครปลอดภัย)

พัฒนาทางเท้า ทางข้าม

(มหานครสีเขียวสะดวกสบาย)

ปรับปรุงการระบายน้ำและจัดการน้ำท่วม

(มหานครปลอดภัย)

จัดการการจราจรติดขัด

(มหานครสีเขียวสะดวกสบาย)

ติดตั้งแสงสว่างและกล้องวงจรอย่างทั่วถึง

(มหานครปลอดภัย)

เพิ่มพื้นที่สีเขียว

(มหานครสีเขียวสะดวกสบาย)

พัฒนาระบบการศึกษา

(มหานครสำหรับทุกคน)

สร้างแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการใช้งบฯ

(มหานครประชาธิปไตย)

จัดระเบียบผังเมืองให้เหมาะสม

(มหานครกระชับ)

ฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

(มหานครแห่งเศรษฐกิจและเรียนรู้)

เรากำลังส่งข้อมูลของคุณ...

ข้อมูลนี้จะรวบรวมยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ไอเดียโดนใจชาวกรุงเทพฯ ผู้ใช้แพลตฟอร์มนี้

(เลือกดูผลโหวตโครงการจากผู้เล่นทั้งหมด)

ประเภทประชากร
พื้นที่

ปรับปรุงระบบจัดการขยะ

(0%)

พัฒนาทางเท้า ทางข้าม

(0%)

ปรับปรุงการระบายน้ำและจัดการน้ำท่วม

(0%)

จัดการการจราจรติดขัด

(0%)

ติดตั้งแสงสว่างและกล้องวงจรอย่างทั่วถึง

(0%)

เพิ่มพื้นที่สีเขียว

(0%)

พัฒนาระบบการศึกษา

(0%)

สร้างแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการใช้งบฯ

(0%)

จัดระเบียบผังเมืองให้เหมาะสม

(0%)

ฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

(0%)


เทียบกับสัดส่วนงบประมาณกรุงเทพฯ ปี 2564

มหานครปลอดภัย (57.81%)

มหานครสีเขียวสะดวกสบาย (13.45%)

มหานครสำหรับทุกคน (19.02%)

มหานครกระชับ (0.28%)

มหานครแห่งเศรษฐกิจและเรียนรู้ (0.18%)

การบริหารจัดการเมืองมหานคร (9.26%)

มหานครประชาธิปไตย (0%)

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการผลักดันเป็นสู่สังคมที่ดี (Good Society)

ที่ฝั่งประชาชนอย่างพวกเราจะเข้ามามีส่วนในการเปิดข้อมูลและแสดงความคิดเห็น การวางแผนและการใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครได้

และทางทีมได้สอบถามไปถึง “ที่ปรึกษาเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาของกรุงเทพมหานคร”

เกี่ยวกับความหวังในการเห็น
“ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Bangkok Budgeting)”
ที่จะเกิดขึ้นโดยกรุงเทพมหานคร

เรามาฟังคำตอบจาก ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช ที่ปรึกษาการพัฒนาการจัดทำแผนกรุงเทพมหานคร

ว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครกำลังดำเนินการอะไรอยู่?

(กดเล่นคลิปเพื่อฟังคำตอบ)

กรุงเทพมหานครมองเรื่องการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะงบประมาณแบบมีส่วนร่วม อย่างไร?

การจะสร้างกลไกการมีส่วนร่วมให้มากที่สุด ต้องเป็นกลไกที่ทำให้เกิด ความรับผิดชอบ โดยถ้ามีกำหนดให้ใช้จ่ายเงิน รัฐจะเป็นคนใช้จ่ายเงิน ลงความต้องการของพื้นใดพื้นที่นึง และพื้นที่นั้นต้องเสียสละเวลา มาให้ข้อมูล ช่วยให้ความเห็นกำกับติดตาม เป็นเชิงสองฝ่ายทำงาน ร่วมกัน และการกำหนดกลไกงบประมาณแบบมีส่วนร่วม ช่วยหนุน ให้แต่ละฝ่ายมีความสม่ำเสมอในการร่วมมือ และต่องบฯ ทำให้กลไก มีสลักสำคัญขึ้นจึงนำไปอยู่ในแผน

ตอนนี้กรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการอะไรอยู่?

ปกติกรุงเทพฯ โดยเฉพาะสำนักงานเขตอาศัยความคิดเห็นจาก ประชาชนทำงาน ต่อไปในช่วงปี 2566 -2570 จะเป็นช่วงเน้น สร้างกลไกเครือข่ายภาคประชาสังคมในการเปิดพื้นที่รับฟัง ความคิดเห็น ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม คือ สำนักเขตจะทำ หน้าที่จัดทำแผนพัฒนาเขตที่มาจากการมีส่วนร่วมของตัวชุมชน นำเทคโนโลยีมาช่วย และเน้นการเปิดเผยข้อมูลไปพร้อมกัน

ประเทศไทย หากจะไปสู่งบประมาณ แบบมีส่วนร่วมได้ ควรเริ่มที่จุดไหน?

ต้องมีระบบ monitoring and Evaluation ในการใช้ งบประมาณเพื่อใช้ในการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ ไม่ใช่แบบราย item วัตถุประสงค์ในการทำระบบนี้คือ สามารถช่วยในการปรับตัวและ ความก้าวหน้าเกิดขึ้น ข้อผิดพลาดช่วยกันแก้ไข และได้เรียนรู้ในด้าน ที่จะพัฒนาผ่านกลไกแบบมีส่วนร่วมว่าสถาปนาขึ้นได้

สุดท้ายเราหวังว่า จะเห็นมหานครของเรา เป็นไปดั่งที่เราเองวาดฝันและเรามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการใช้งบฯได้เอง

ร่วมส่งต่อความฝันของประชาชน ที่อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนามหานครของพวกเราเอง

Share

โปรเจกต์นี้ทดลองสร้าง “งบประมาณแบบมีส่วนร่วม” ให้กับจังหวัด/เมืองต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยเริ่มจากกรุงเทพมหานครเป็นต้นแบบพัฒนาไปสู่เมืองอื่น....

มาทำความรู้จักงบประมาณแบบมีส่วนร่วมเพิ่มเติมกัน

Bangkok Budgeting (PB) หรือที่เรียกว่า งบประมาณแบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการหรือเครื่องมือทางการบริหาร ที่ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรง ในการเข้าถึงทรัพยากร และตัดสินใจจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเอง